Klauzula RODO

Informacja dla korzystającego z formularza kontaktowego Samindruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szanowni Państwo,


W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej
RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!


Nota Prawna:
Zgodnie z art. 13 RODO administrator danych, w tym Samindruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą (czyniąc to jako administrator danych), tj., również od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym
przepisie informacji.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samindruk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dalej zwany: Samindruk sp. z o.o.), z siedzibą przy ul. Sikorskiego 37, 87 – 300 Brodnica, wpisaną do Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000185569 , NIP: 8740004766.
Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Samindruk sp. z o.o. w celach kontaktowych i w zakresie
określnym w formularzu kontaktowym, podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi w tym wypadku
artykuł 6 ust.1 lit f) RODO. Jednocześnie informujemy, że w wypadku skorzystania przez Pana/Panią z usług
administratora danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją
umowy (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych artykuł 6 ust. 1 lit b) RODO, marketingu własnych
produktów i usług (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art.
6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust.
1 lit c) RODO).
Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana
dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu (np.
Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych
wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w
szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu
operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę
być ujawniane podmiotom wspierającym działania Samindruk sp. z o.o. tj.: serwisanci systemów informatycznych,
kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Samindruk sp. z o.o. będzie ujawniać w/w podmiotom
Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając
na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Samindruk sp. z o.o. będzie wybierać tylko takie
podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z
RODO. Samindruk sp. z o.o. nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.


Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych do
czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W sytuacji skorzystania przez Panią/Pana
usług Samindruk sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i
wykonania Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń
i czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata, natomiast w
wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres ten wynosi 10 lat.).
Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres nie,
krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych.
Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług
Samindruk sp. z o.o. i będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów.
Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Samindruk sp. z
o.o.:


Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one
przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim . Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na
przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w
związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług przez Samindruk sp. z o.o. Pani/Pana dane
osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.


Adres do korespondencji:
Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych,
zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych
praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Samindruk sp. z o.o. lub na adres a.jankowski@samindruk.pl

W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, Samindruk sp. z o.o. zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90
dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.